Wyoming
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Casper WY 307-261-4180 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Cheyenne WY 307-773-8760 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Jackson WY 307-732-3440 V.34+, K56flex-V.90
Laramie WY 307-721-7200 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Rock Springs WY 307-352-3340 V.34+, K56flex-V.90