Tennessee
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Athens TN 423-745-4993 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Bulls Gap TN 423-235-6609 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Chattanooga TN 423-756-4045 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Clarksville TN 931-221-0363 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Dyersburg TN 901-287-0552 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Humboldt TN 901-824-0021 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Jackson TN 901-422-5426 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Knoxville TN 865-522-5249 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
La Follette TN 423-562-1112 V.34+, K56flex-V.90
Madisonville TN 423-442-5883 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Memphis TN 901-820-9490 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Morristown TN 423-585-5255 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Nashville TN 615-733-0044 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Shelbyville TN 931-680-0921 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Summertown TN 931-964-0010 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Tullahoma TN 931-393-3353 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Union City TN 901-886-0168 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Winchester TN 931-962-4552 ISDN, V.34+, K56flex-V.90