Nevada
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Gardnerville NV 775-782-9593 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Jacks Valley NV 775-267-1793 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Las Vegas NV 702-678-6486 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Reno NV 775-324-4740 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Yerington NV 775-463-9695 ISDN, V.34+, K56flex-V.90