Nebraska
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Grand Island NE 308-395-3740 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Kearney NE 308-865-6000 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Lincoln NE 402-420-6349 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Norfolk NE 402-370-4080 V.34+, K56flex-V.90
Omaha NE 402-943-1640 ISDN, V.34+, K56flex-V.90