Minnesota
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Byron MN 507-775-2389 V.34+, K56flex-V.90
Duluth MN 218-279-3040 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Mankato MN 507-344-2460 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Minneapolis MN 612-630-0770 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Rochester MN 507-536-4360 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
St Cloud MN 320-529-2920 ISDN, V.34+, K56flex-V.90