Maryland
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Annapolis MD 410-263-3325 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Baltimore MD 410-246-8024 V.34+, K56flex-V.90
Baltimore MD 410-727-0315 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Bel Air MD 410-838-0394 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Damascus MD 301-482-0170 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Frederick MD 301-846-7907 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Gaithersburg MD 301-337-0662 V.34+, K56flex-V.90
Glen Burnie MD 410-487-0001 V.34+, K56flex-V.90
Hagerstown MD 301-665-9632 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Salisbury MD 410-341-3179 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Waldorf MD 301-638-3240 ISDN, V.34+, K56flex-V.90